I
cùn
ㄘㄨㄣˋ
〔《廣韻》倉困切, 去慁, 清。 〕
1.長度名。 一指寬為寸。
《公羊傳‧僖公三十一年》: “觸石而出, 膚寸而合。”
何休 注: “側手為膚, 案指為寸。”
《大戴禮記‧主言》: “布指知寸, 布手知尺。”
《禮記‧投壺》“室中五扶” 鄭玄 注: “鋪四指曰扶, 一指案寸。”
2.長度名。 十分為寸。
《說文‧禾部》: “程……十髮為程, 十程為分, 十分為寸。”
賈誼 《新書‧六術》: “十分為寸, 十寸為尺。”
3.長度名。 我國市制計量單位。 市寸的簡稱。
4.喻微小。 參見“ <<寸義>> ”、“ <<寸忱>> ”、“ <<寸善>> ”。
5.經脈部位名稱。
《難經‧十八難》: “脈有三部九候。 三部者, 寸、關、尺也。”參見“ <<寸口>> ”。
《西游記》第六九回: “夫左寸強而緊者, 中虛心痛也。”
6.幫襯, 協助。
《西游記》第六十回: “兩條棍向振天關, 不見輸贏皆傍寸。”
7.姓。
寸居敬 。 見《續通志‧氏族七》。
II
cŭn
ㄘㄨㄣˇ
〔《集韻》取本切, 上混, 清。 〕
忖。 揣度;思量。
《漢書‧律曆志上》: “分者, 自三微而成著, 可分別也。 寸者, 忖也。”
《詩‧小雅‧巧言》“他人有心, 予忖度之” 陸德明 釋文: “忖, 本又作寸, 同。”

. 1975—1993.

Look at other dictionaries:

 • — (sinogramme) Pour les articles homonymes, voir Cùn. Illustration du cun en tant que largeur du pouce Cùn est la transcription en pinyin du sinogramme 寸. Le cun (寸; pinyin: cùn; Wade Giles: ts un) est …   Wikipédia en Français

 • — I cùn (1) (指事。 小篆字形, 从又, 从一。 又 象手形, 一 指下手腕一寸之处。 寸 是汉字部首之一, 从 寸 的字往往与 手 有关。 本义: 中医切脉, 称距离手腕一寸长的部位为 寸口 , 简称 寸 ) (2) [中医]∶寸口的简称 [a person s pulse on the wrist] 寸, 十分也。 人手却一寸, 动脉谓之寸口。 《说文》。 按, 十发为程, 而当一分, 十分为寸。 布指知寸。 《大载礼记·主言》 肤寸而合。 《公羊传·僖公三十一年》 …   Advanced Chinese dictionary

 • — 拼音: cun4 解释: 1. 量词。 计算长度的单位。 公制一寸等于十公分。 亦称为“公寸”。 2. 寸口的简称。 中医上称距人手一寸的经脉部位。 红楼梦·第十回: “看得尊夫人这 脉息: 左寸沉数, 左关沉伏, 右寸细而无力, 右关虚而无神。 ” 3. 姓。 如明代有寸居敬。 4. 二一四部首之一。 形容极小、 极短、 极少。 如: “寸步不离”、 “寸金难买寸光阴”、 “鼠目寸光”。 史记·卷六十九·苏秦传: “无有分寸之功, 而王亲拜之于庙, 而礼之于廷。 ” …   Taiwan national language dictionary

 • — 拼音:cun4 1. 量詞。 計算長度的單位。 公制一寸等於十公分。 亦稱為“公寸”。 2. 寸口的簡稱。 中醫上稱距人手一寸的經脈部位。 紅樓夢·第十回: “看得尊夫人這 脈息: 左寸沉數, 左關沉伏, 右寸細而無力, 右關虛而無神。” 3. 姓。 如明代有寸居敬。 4. 二一四部首之一。 形容極小、 極短、 極少。 如: “寸步不離”、 “寸金難買寸光陰”、 “鼠目寸光”。 史記·卷六十九·蘇秦傳: “無有分寸之功, 而王親拜之於廟, 而禮之於廷。” …   Taiwan traditional national language dictionary

 • — 【촌】 마디; (한) 치 (한 자의 10분의 1) ; 촌수 팔목에서 맥을 짚는 곳까지의 거리를 뜻한다. 寸부 0획 (총3획) [1] inch; measure of length [2] small; tiny; little [3] Kangxi radical 41 スン·すこし 計寸 (계촌) 촌수를 따짐 姑從四寸 (고종사촌) 고모의 자녀. 內從四寸 (내종사촌) 고모 (姑母) 의 자녀 …   Hanja (Korean Hanzi) dictionary

 • — cùn (1) ㄘㄨㄣˋ (2) 中国市制长度单位, 一尺的十分之一: 尺~。 (3) 短小: ~土。 ~阴(日影移动一寸的时间)。 ~心。 ~步难行。 (4) 姓。 (5) 郑码: DS, U: 5BF8, GBK: B4E7 (6) 笔画数: 3, 部首: 寸, 笔顺编号: 124 …   International standard chinese characters dictionary

 • 寸 — 拼音: cun4 xi4 解释: 短暂的空闲时间。 明·薛蕙·对酒诗: “劳生无寸隙, 畏涂有千虑。 ” [似] 微暇 …   Taiwan national language dictionary

 • 寸 — 拼音:cun4 xi4 短暫的空閒時間。 明·薛蕙·對酒詩: “勞生無寸隙, 畏塗有千慮。” [似] 微暇 …   Taiwan traditional national language dictionary

 • — <孑>  寸  纣  荮  <封> …   The searching index of Chinese characters according to the Russian graphical system of Rosenberg and Kolokolov

 • — Ключ №41 (+0) 寸 (+2) 对 (+3) 寺 寻 导 (+4) 寽 対 寿 (+5) 尀 (+6) 封 専 将 (+7) 尃 射 尅 (+8) 將 專 尉 (+9) 尊 尋 尌 (+11) 對 (+12) 導 Дополни …   Index to find characters on the key signs (of Kangxi)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.